Kaupunginvaltuusto 9.3.2020

Maaliskuun valtuusto koostui pääosin aloitteiden läpikäynneistä. Alkuun saatiin luettelot sekä avoimista valtuustoaloitteista sekä vuoden 2019 aikana tehdyistä kuntalaisaloitteista

Useampaan aloitteeseen saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Valkeakosken kaupungin markkinoinnin uudistaminen. Kaupunginhallitus totesi vastauksessaan, että markkinointia kehitetään jatkuvasti olemassa olevan brändin pohjalta.

Kaksi aloitetta koski julkista liikennettä: Pikkanen Petra oli tehnyt aloitteen lasten kaupunkilipun käyttöönotosta ja Pia Hänninen Lintulan suunnan liikennöinnistä. Molempien aloitteiden vastauksessa kommentoitiin, että Valkeakosken liikenteen liittyminen Tampereen vyöhykelippujärjestelmään tulee kokonaisuutena vaikuttamaan paikallisliikenteen lippuihin sekä liikennöintiin, ja näin ollen aloitteet eivät aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.

Lehtinen Vilho oli tehnyt aloitteen Valkeakosken tontin ostajien tasapuolisesta kohtelusta. Kaupunginhallitus yhtenäistää toimintaa tonttien ostamisen osalta ja vuokrahyvitys myönnetään jatkossa enää vain yritystonttien ostajille.

Teuvo Niemisen aloitteeseen koskien erityisryhmien uimakorttia kaupunginhallitus vastasi, että tällä hetkellä ei ole resurssia ottaa käyttöön erityisryhmien edullisempaa uimahallimaksua.

Joni Kumlanderin ym. aloitteeseen alkuluokkatoiminnasta vastauksena saatiin tieto siitä, että Valkeakoski odottaa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulainsäädännön valmistumista esiopetuksen laajentamisesta kaksivuotiseksi, jonka jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen.

Valkeakosken kaupungin liittymisestä Ikäystävälliseen verkostoon (Kuivasto Maija ym.) todettiin, että Valkeakosken kaupunki käynnistää Ikäystävällinen Valkeakoski 2021–2025 –ohjelman yhdessä vanhusneuvoston, eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten, vammaisneuvoston, vanhusverkoston, seurakunnan sekä kaupungin toimialojen kesken.

Myös muutamiin valtuustokysymyksiin saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Perusopetuksen maksuttomuus materiaalien ja oppikirjojen suhteen. Selvityksessä ei ole ilmennyt, että lapset olisivat eriarvoisessa asemassa keskenään. Teuvo Nieminen ei ollut tyytyväinen selvitykseen, vaan toi esiin, että hänen tietonsa mukaan esim. vanhempainilloissa on suoraan kerrottu, että kirjoja ei ole, kun kaupungilla ei ole varaa niitä ostaa.

Seppälä Kimmo ym.: Hoivakoti Väinämöinen, toimilupaa ym. koskevat asiat. Saatiin kattava selvitys Väinämöisen toimilupaa ja se ehtojen täyttymistä koskien. Seppälä ilmoitti, että ei ole tyytyväinen vastauksiin, ja koki että kysymyksiin ei oltu selkeästi vastattu. Hän peräänkuulutti myös turvallisuutta. Sari Pulla-Savolainen toivoi puheenvuorossaan valtuutetuilta oma-aloitteisuutta myös tietojen selvittämisestä suoraan vastaavasta yksiköstä valtuustokysymyksen sijaan.  

Rikassaari Anne ym.: Kotihoidon ongelmat. Selvityksen mukaan ongelmia ei ole ollut siinä mittakaavassa kuin kysymyksessä on esitetty. Sen sijaan vastauksesta ilmenee aika mittava henkilöstöpula, jonka vuoksi esim. työntekijät ovat tehneet pitkiä vuoroja sekä joutuneet sovittelemaan työaikojaan. Selvityksen mukaan tämä ei kuitenkaan ole johtanut käyntien väliin jäämiseen tai muihin virheisiin. Asia aiheutti paljon keskustelua.

Veera Kiretti (vas.) teki aloitteen kokouspalkkioiden puolittamisesta solidaarisuudesta kaupungin YT-neuvottelujen vuoksi.

Teuvo Nieminen (sit.) teki aloitteen siitä, että valtuustolle annetaan yksilöyty selvitys hallintosäännön hyödyistä ja haitoista.

Antti Selkee (kd) teki valtuustokysymyksen koskien koulun uuden liikuntahallin rakentamista. Opetuksen kriittisiä kysymyksiä ovat väliverhojen äänieristys, katsomon tarpeellisuus ja seinäpintojen käyttö opetuksessa.

Kaupunginvaltuusto 10.2.2020

Ensimmäinen kokouksessa käsitelyt asia oli tilapäinen valiokunta ja luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden. Tämä koski siis sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaostoa. Kuten etukäteen odotettiin, aihe aiheutti paljon keskustelua. Pekka Järvinen (sdp) esitti että sotela ja yksilöhuoltojaosto erotetaan ja tilalle valitaan uudet henkilöt. Kaikki keskustelut ovat katsottavissa verkossa, ja erilaiset puheenvuorot kannattaakin käydä katsomassa siellä (https://youtu.be/DWSAo3TpU9g). Asiasta äänestettiin ja Pekka Järvisen ehdotus tuli päätökseksi. Valittiin uudelleen sotelan ja yksilöhuoltojaoston jäsenet. Luettelo jäsenistä ja varajäsenistä löytyy pöytäkirjasta. Ainoat muutokset edelliseen olivat Petra Pikkasen siirtyminen varsinaiseksi sotelan jäseneksi ja Inka Nevalan siirtyminen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Perussuomalaisissa Päivi Lehtinen (ps) valittiin varsinaiseksi, hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Enni Laurila. Yksilöhuoltojaostoon valittiin niin ikään Päivi Lehtinen varsinaiseksi jäseneksi ja Petri Nieminen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Tarkastuslautakunnan jäsen Matti Meriö (ps) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan valittiin Ossi Simula (ps), ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Käkönen (ps).

Valtuustoaloite: Ilovuori Sari (sdp) ym.: Liikenteen sujuvoittaminen osuudella Sääksmäentie 8 – 19: asetetaan tarkastellun Sääksmäentien katuosuuksien pysäköintikiellot Etelän suuntaan mentäessä välille Helkavuorenkatu – Sorrilankatu ja Oppikatu – Vainiokatu. Pohjoisen suuntaan mentäessä välille Kaapelintien liittymän jälkeinen linja-autopysäkki – Kalmistonkatu ja Sääkmäentie 13-15 ja 17-19 talojen kohdalle, jossa pysäköinti sallittu puurivistön välissä kahden tunnin pysäköintikiekolla klo 8-20. Muilta osin tarkastelussa olevan Sääksmäentien pysähtymiskiellot sekä linja-autopysäkit pidetään ennallaan.

Valtuustoaloite: Ahonen Tarja (sin) ym.: Liukuesteet kenkiin ikäihmisille käytänteeksi Valkeakoskella: Kaupunginhallitus vastauksessaan esitti, että hankintaa koskeva asia käsitellään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtuustoaloite: Kiuru Pauli (kok) ym.: Yhteisöllisyys, ympäristön siisteys sekä siivoustalkoiden koordinointi ja tukeminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että kaupunki mahdollistaa jo nyt erilaiset siivoustalkoot ja luovuttaa veloituksetta siivoustarvikkeita sekä kerää kerätyt jätteet pois.

Valtuustoaloite: Döbert Timo (kok): Uuden seudullisen ampumaradan suunnittelu ja hallintaoikeus perustettavalle ampumarata-yhdistykselle: Kaupunginhallitus vastauksessaan selvitti, että Valkeakoski, Tampere ja Kangasala ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä seudullisen ampumaradan paikan etsimiseksi ja sen maa-alueen hankkimiseksi. Asia tullee päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Reijo Heinosen (sit.) valitus koskien hallintosääntöä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Heinosen valituksen.

Kokouksessa esiteltiin myös Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet vuodelle 2020. Elinkeino-ohjelman tavoitteet herättivät myös jonkin verran keskustelua. Nostin itse omassa puheenvuorossani toiveen siitä, että erilaiset työn mahdollisuudet, etätyö sekä hyvät yhteydet ympäristökuntiin nostetaan myös strategiaan ja tavoitteisiin.

Uuteen terveyskeskussairaalaan nimettiin kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa, kaksi erikoistuvan terveyskeskuslääkärin virkaa sekä yksi sosiaalityöntekijän virka.

Myös muutamia aloitteita saatiin käsiteltäväksi:
Mikko Franssila (kok) teki aloitteen Valkeakoski -sovelluksen kehittämisestä. Jukka Varonen kommentoi, että sovellus kuulostaa kaupungin uusilta verkkosivuilta, joten jäämme innolla odottamaan.

Ulla Konkarinkoski (kok) teki aloitteen liikuntapainotteisen luokan perustamisesta yläkouluun.

Joni Kumlander (sdp) teki aloitteen lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisestä. Samalla tulisi selvittää tarvitsisiko Valkeakoskelle perustaa oma lapsiperheiden kotipalvelun yksikkö. Kotipalvelua voitaisiin tarjota palvelusetelipalveluna.

Iltaan mahtui myös kaksi valtuustokysymystä:

Kimmo Seppälä (ps) teki valtuustokysymyksen hoivakoti Väinämöisen toimiluvasta koskien Marjatta-säätiön ryhmäkotipalvelua Väinämöisen tiloissa.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustokysymyksen kotihoidon tilanteesta. Tietojen mukaan käyntejä on jäänyt väliin ja lääkinnässä on ollut epäselvyyksiä. Miten Valkeakosken kaupunki varmistaa, että kotihoidossa on riittävä määrä henkilöstöä suhteessa palvelutunteihin?

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019


Tämän vuoden viimeinen valtuuston kokous käytiin tänään. Aiheita ei ollut montaa, mutta keskustelua käytiin aktiivisesti.

Valitus: Teuvo Nieminen ja Reijo Heinonen: Kaupunginvaltuuston päätös27.11.2017 § 124: Investointipäätös: Roukon yhtenäiskoulu: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Valitus: Heinonen Reijo: Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 116: Vuoden 2018 talousarvion investoinnit: Kunnallistekniikan uudisrakentamisinvestoinnit: Keskusta 800.000 €: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi ko. päätöstä koskevan valituksen.

Valtuustoaloite: Alanko Markku ym.: Pyörätie Lempäälään: Kaupunginhallituksen vastauksesta selviää, että pyörätien kustannus olisi aika mittava, ja koskisi pääosin valtion omistamaa ja ylläpitämää tietä. Asia on siis ELYn alainen ja heidän päätettävissään – Lempäälän kunta ei ollut myöskään halukas pyörätien kustannuksiin osallistumaan.

Valtuustoaloite: Kiretti Veera ym.: Koirapuisto Valkeakoskelle: Kaupunginhallitus sitoutuu esittämään koirapuistolle alueen, jos löytyy taho (yhdistys tai muu vastaava) joka ottaa puiston hoitaakseen sekä vastaa sen rakentamisesta.

Sidonnaisuusilmoitukset raportti: Tilanne 7.11.2019. Kaksi sidonnaisuusilmoitusta puuttuu.

Hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2020 lukien. Hallintosääntöön tehtiin muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.

Talousarviomuutos 2019: 6. muutos. Muutos koskee sosiaali- ja perhepalveluiden, terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden tulosalueita. Muutokset kirjattiin budjettiin. Talousarviomuutos herätti keskustelua mm. siksi, että talousarvioon tuotiin muutoksena palkkakuluja koskien joulun arkipyhiä – yleinen mielipide on, että ko. menoihin on mahdollista varustautua hyvissä ajoin etukäteen. Myös lastensuojelun tilanne edelleen puhuttaa, sillä sen kulut kasvavat edelleen.

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden: Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaosto – tilapäisen valiokunnan asettaminen. Valiokunnan työ koskee epäluottamusta lautakunnassa. Reijo Heinonen ja Heikki Tyvi toivoivat lisätietoja tilanteesta jotta voitaisiin tehdä päätös. Tilapäisen valiokunnan jäseniksi valittiin: Pekka Järvinen (sd), Mikko Franssila (kok), Veera Kiretti (vas), Teuvo Nieminen (sit) ja Minna Hölttä (vihr).

Kokouksessa esitettiin myös aloitteita ja yksi valtuustokysymys

Pia Hänninen (sd) teki aloitteen Kaakonojantien liikenneturvallisuuden selvityksestä sekä tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi jotta tilannenopeus saadaan ko. tiellä järkeväksi.

Kai Muukkonen (vas.) teki aloitteen omaishoitajien huomioimiseksi kaksi kertaa vuodessa virkistyspäivällä/tapahtumalla. Aikaisemmin tällaisia tapahtumia on ollut, mutta tänä vuonna sellaisia ei ole ollut tarjolla. Mikko Nurmo kiinnitti huomiota siihen, että omaishoitajat eivät saa hoidettavilleen hoitopaikkoja, tai hoitoa kotiin jotta omaishoitaja voisi saada esim. lepopäiviä työstään. Tarha Ahonen nosti esiin että palveluseteli takaa maksimissaan kolme tuntia hoitoa kotiin, kun lain mukaan pitäisi saada 3 vapaapäivää kuukaudessa. Sari Pulla-Savolainen toi esiin, että jos halutaan tätä tarkastella vastaavuutta, niin silloin pitää nostaa palvelusetelin euromääräistä summaa. Vanhustenhoito herätti taas runsaasti keskustelua. Useammaltakin taholta toivottiin vanhustenhuollon tilanteen selvitystä.

Reijo Heinonen (sit.) teki aloitteen ratkaisuvallan pidättämisoikeuden käyttöönotosta tulevalle kolmelle kaudelle. Ratkaisuvallan pidättämisoikeus tarkoittaisi esim. sitä, että kaupunki voisi vapauttaa kunnallisverosta esim. Valkeakoskelle tulevan yrityksen henkilöstö. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen ilmoitti että verohuojennuksia ei voida antaa muutoin kuin laissa erikseen määriteltyjen poikkeusten kohdalla.

Teuvo Nieminen (sit) teki valtuustokysymyksen perusopetuksen maksuttomuudesta – on nimittäin ilmennyt että alakoulussa ei kaikille oppilaille ole varaa hankkia oppikirjoja. Kysymys siis on ”Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä sen suhteen, että Valkeakosken kaupunki noudattaa perusopetuslakia kirjaimellisesti ja turvaa peruskouluissa opiskeleville ne materiaalit jotka kuuluvat opetukseen?”

Budjettivaltuusto 11.11.2019

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Vuoden 2020 talousarvioon varataan määrärahat Kerhomajan nk. hiekkakentän toiminnan ylläpitämiseen. Teuvo kommentoi että asiaa on käsitelty liian myöhään, sillä kenttähän on jo tuhottu.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Vuoden 2020 talousarvioon varataan määrärahat Korkeakankaan rinnetoiminnan ylläpitämiseen ja suunnittelukaudelle tehdään asianmukaiset varaukset – KH ei asiaan suostunut. Korkeakangas aiheutti jälleen keskustelua.

Vuoden 2020 tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentit ja muiden verojen perusteet. Päätettiin pitää verot samana kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma. Käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Jukka Varosen puheella ja ryhmäpuheenvuoroilla. Katso puheet ja koko valtuusto netistä tästä. Koko valtuusto sekä puheet ovat katsottavissa myös netissä. Varonen nosti puheessaan esiin epävarmat talousnäkymät sekä sen, että kaikki rahat on nyt jaettu, ja lisärahaa ei ole. Hän nosti esiin myös negatiivisen väestökehityksen. Pekka Järvinen (sdp) totesi puheessaan että haasteelliset ajat ovat edessä. Hän myös nosti esiin Valkeakosken runsaan kulttuuritarjonnan vahvuutena. Veera Kiretti (vas.) nosti puheessaan esiin suuret luokkakoot sekä nuorten pahoinvoinnin. Mikko Nurmo (ps) keskittyi puheessaan vaikeaan tulotilanteeseen ja nosti esiin, että veronkorotukset eivät kunnan taloutta paranna. Nurmo myös toivoi kehittämistä myös muualle kuin keskustaan. Marjo Valkama (kesk.) nosti esiin kunnan tärkeimmän tehtävän, eli palvelujen tuottamisen. Reijo Heinonen (sit) puheessaan nosti esiin keskustan ongelmat ja kaupungin kiinteistöstrategian, joka vaikuttaakin tragedialta. Hän myös korosti velanoton riskiä. Riitta Haapala (kd) nosti esiin koulutuskuntayhtymän liikuntatilojen tilanteen sekä Kariniemen luontoarvot. Omassa puheenvuorossani nostin esiin erilaisia keinoja joilla voisimme kehittää kaupunkiamme sekä sen vetovoimaisuutta – koko puheen voi lukea verkossa https://valkeakoskenvihreat.fi/ryhmapuheenvuoro-11-11-2019/ . Tarja Ahonen (sin) kiinnitti omassa puheessaan huomiota perhehoidon tilanteeseen sekä nosti esiin vanhusten kauppakaveripalvelun joka on juuri aloittamassa toimintaansa.

Yleiskeskustelussa Teuvo Nieminen (sit) nosti esiin mm. koulun ja perusopetuksen heikon tilanteen. Sari Pulla-Savolainen omassa puheenvuorossaan avasi kriteeristöä kilpailutuksessa.

Talousarvio käytiin kohta kohdalta. Alkuun tehtiin muutamia tekstimuutoksia. Euromääräisiä muutoksia tehtiin budjettiin maltillisesti. Kuraattorijonojen purkamiseksi lisättiin koulujen henkilöstökuluihin yksimielisesti 30 000 €. Teuvo Nieminen esitti että Korkeakankaan rinnetoiminnan jatkamiseen 80 000 €, mutta esitys kaatui äänestyksessä. Keskustelua herättivät myös Valkeakosken energian osinko sekä konserniohje kampusyhteistyön kehittämisestä liikuntatilojen osalta. Sivistys- ja opintotoimintaan lisättiin 5 000 € lisämäärärahaa.

Myös vakansseista tehtiin päätöksiä:

Hallintokeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: Lakkautettiin kirjapitopäällikön virkasuhteinen vakanssi (vastaava työsuhteinen vakanssi on perustettu aikaisemmin).

Sosiaali- ja terveyskeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: perustettiin kaksi sosiaaliohjaajan virkaa sejä palvelupäällikön ja sosiaaliohjaajan viran. Perustettiin myös sosiaalityöntekijän (tiimin vetäjä) virka.

Koulutus- ja hyvinvointikeskus: Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattorinvirka perustettiin.

Koulutus- ja hyvinvointikeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: Lakkautettiin 6 perusopetuksen lehtorin virkaa, peruskoulun rehtorin viran sekä musiikkiopiston opettajan ja lehtorin viran.

Yksi aloite saatiin

Vilho Lehtinen (sdp) teki aloitteen että kerrostalotontin ostajia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti yritys-, omakoti- ja rivitalotonttien ostajien kanssa.

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö,

Valmistautuessani tähän puheenvuoroon kaivoin esiin melko tasan vuosi sitten kirjottamani puheen – silloin tilanne oli talouden puolesta huolestuttava, ja talouden tasapainottamiseksi päädyttiin mm. veron korotukseen ja Korkeakankaan laskettelurinteen ylläpidon lopettamiseen. Vuosi on menty eteenpäin, ja nyt vuorossa on jälleen tiukka tilanne – talous ei ole parantunut, ja tulevana vuonna tästä syystä ollaan ottamassa lisää velkaa. Valkeakoski ei ole vaikeassa tilanteessa suinkaan yksin – haasteelliset talousnäkymät koskettavat lukemattomia kuntia ja kaupunkeja koko Suomessa. Meille haasteena ovat myös epäsuotuisa väestömäärän kehitys sekä ikääntyvä väestö, Valkeakosken sijainti ja etäisyys pääväylille. Uhkakuvia on helppo maalailla ja ongelmia löytää, vaikeampi on sitten niitä ratkaista tai kehittää uutta – mutta tätä meidän juuri tulisi näissä tilanteissa tehdä.

Tiukassa taloustilanteessa palveluista leikkaaminen on helppoa ja tuntuu järkevältä. Leikkaaminen ei kuitenkaan synnytä mitään uutta, vaan useimmiten se on jopa huonoa taloushallintaa. Se lisää usein kulurakennetta muualla, eikä luo kasvumahdollisuuksia. Kaupungin taloutta pitää uskaltaa ajatella viiden tai jopa kymmenen vuoden päähän. Tehdä investointeja, joista uskomme esimerkiksi uusien kirjaston tilojen Torikeskuksessa ja uuden Roukon yhtenäiskoulun olevan juuri sitä mitä Valkeakoski tarvitsee. Sen sijaan meitä arveluttaa miten tuleva palloiluhalli nykysuunnitelmalla ilman monipuolisia liikuntamahdollisuuksia myös talvella, sekä korkeakankaan ja pikaluisteluradan sulkeminen toteuttavat ajatusta liikkuvasta ja liikunnallisesta Valkeakoskesta.

Jo viime vuonna puhuin kaupunkivisiosta, sekä päätöksenteon uudistamisesta ja kaupunkilaisten osallistamisesta päätöksentekoon, myös budjetin osalta. Kaikki nämä huomiot ovat edelleen ajankohtaisia – kenties jopa enemmän kuin ennen.

Ankeat talousnäkymät, nuorten pahoinvointi ja huostaanottojen määrä, erikoissairaanhoidon isot menot –tottakai näihin on pakko reagoida. Tuomalla päätökset sekä niiden perusteet ja päätöksiin osallistumisen entistä lähemmäs kaupunkilaisia, saadaan kaupunkilaisia paremmin palvelevia ratkaisuja ja annetaan mahdollisuus synnyttää uusia ajatuksia, toimintamalleja ja käytäntöjä. Näillä voidaan tulevaisuudessa saada myös säästöjä ja tehokkaampaa toimintaa. Ruohonjuuritasolla tiedetään usein kaikista parhaiten mikä toimii ja mikä ei – siksi on tärkeää pitää se korva maassa ja kuunnella – etenkin silloin kun taloudessa ei ole varaa heittää rahaa hukkaan.

Silloin kun talous jarruttaa, tarvitaan näkemystä ja visioita. Mikä siis on Valkeakosken kaupunkivisio? Strategiassa mainitaan että ”kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva yhteisö”. Kaavoituksessa haetaan lisää asuntoja ja tiheämpää asutusta. Meillä on tahto ja toive kasvaa, mutta se ei tule tekemättä. Etenkin haasteellisissa talous- ja kasvunäkymissä pienen kaupungin – kuten Valkeakosken – tulisi rohkeasti ottaa uudenlainen rooli paikallistalouden ja hyvinvointikaupungin kehittäjänä. Meidän vetovoimamme ja pitovoimamme voi olla dynaaminen, toimiva ja osallistava talousmalli, jossa kaupunkilaiset pääsevät helposti, nopeasti ja tehokkaasti vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Keskusta-alueen liiketilat voivat avautua uudenlaiselle yrittäjyydelle, kun kilpailutuksen osaamista laajennetaan ja lähdetään arvioimaan kaupungin hankintoja ja päätöksiä paikallistalouden näkökulmasta ja lähidemokratian keinoin. On aidosti ja rohkeasti luotava ja opeteltava uutta, jotta voidaan erottua joukosta ja menestyä kuntien kilpailussa.

Koska me tunnumme rakastavan ämpäreitä, käy kenties tämä vertaus kuvaamaan tilannetta: Kuvitellaanpa meidän paikallistaloutemme ämpäriksi, joka vuotaa kuin seula. Ämpäriin tuleva vesi on rahavirrat alueelle, esim. meidän verovaroin kustannetut palvelumme. Reiät ämpärin kyljissä ovat rahavirtoja alueelta pois – ulkomaisille yhtiöille tai vaikkapa suurille ketjuille ostopalveluiden muodossa. Vertauskuva ei ole omani, vaan Lontoolaisen New Economics Foundationin esitys sellaisesta aluetaloudesta, joka on valtaosaltaan riippuvainen ulkopuolisista palvelun- ja tavarantuottajista. Vuotavassa paikallistaloudessa alueella käytetyt eurot kulkeutuvat suurten ketjujen katteisiin, eivätkä paikallisten yrittäjien tuloksi, joilla nämä yrittäjät voisivat työllistää lisää ihmisiä tai ostaa tuotteita naapurin yrittäjiltä ja käynnistää siten pienillä summilla suuria alueellisia kerrannaisvaikutuksia.

Meillä on vuodesta 2017 alkaen ollut hankintalaki, joka mahdollistaisi esim. hankintojen jakamisen. Yksistään jo tämä omalta osaltaan parantaisi PK-yritysten mahdollisuutta osalllistua kaupungin kilpailutuksiin. Paikallistalouden edistäminen tulee ottaa kiinteäksi ja konkreettiseksi osaksi meidän päätöksentekoamme ja kaupunkimme strategiaa – vain siten me voimme varmistaa, että kaupunkiin satsaamamme eurot myös tuottavat hyvinvointia alueellamme.

Hankintalain hyödyntäminen ja kilpailutuksen osaamisen parantaminen tarjoaisi meille myös keinoja varmistaa ostopalvelujen laadukkuus ja palveluntuotannon reiluus. Hoivapalveluissa tämä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Nuorisotyöllisyyttä ja nuorten osallistumista yhteiskuntaan voitaisiin myös tarkastella uudella tapaa – mitä jos annettaisiin nuorille itselleen mahdollisuus budjetoida ja päättää toimenpiteistä, joilla nuoria työllistetään ja aktivoidaan? Nuorten 15-18 -vuotiaiden osallistamista päätöksentekoon ja budjetin käyttöön on kokeiltu menestyksekkäästi ulkomailla. Me voisimme olla tässä edelläkävijöitä.

Mikä on sitten meidän päättäjien, virkamiesten ja luottamushenkilöiden rooli? Meidän tulee pitää huolta visiosta – meidän tulee mahdollistaa ja kannustaa. Meidän pitäisi kaikessa toiminnassamme muistaa, että me olemme täällä vain ja ainoastaan tätä kaupunkia ja sen asukkaita varten – tehdäksemme Valkeakoskesta sen menestystarinan, jonka se ansaitsee: varmistaaksemme että jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus hyvään elämään, turvataksemme jokaiselle yritykselle sen tarvitsemat toimintaedellytykset niissä puitteissa, kun me vain voimme.

Puheenjohtaja ja valtuutetut sekä yleisö,
ilmastonmuutos ei odota. Luonto ei odota, ja ihmiskunnan tulevaisuus ei odota. Kaupunkimme vetovoiman ja tulevaisuuden ensisijainen varmistaja on se, että me huolehdimme omalta osaltamme ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Hinku on hyvä alku, mutta paljon tekoja tarvitaan, jotta hiilineutraaliudesta tehdään totta. Ilmastovaikutusten arvionti tulisikin ottaa mahdollisuuksien mukaan osaksi päätösprosesseja kaikessa päätöksenteossa. Tampereen kaupunki on jo kehittänyt sähköistä työkalua tämän arvioinnin toteuttamiseen – yhteistyö Tampereen kanssa antaisi meille mahdollisuuden olla edelläkävijä Pirkanmaalla hiilineutraaliuteen pyrkimisessä.

Meidän tulee kantaa oma osamme myös luonnon monimuotoisuuden varjelussa. Ilman monimuotoista luontoa ja elinvoimaista eläimistöä meillä ei ole mitään. Toivon sydämestäni, että ensikaudella pääsemme turvaamaan meidän korvaamattomia luontoalueitamme niin kaupungin puistoalueiden kuin uusien luonnonsuojelualueiden muodossa. Yhteiset vehreät ja elinvoimaiset virkistysalueet tuovat hyvinvointia myös ihmisille – metsässä ja luonnossa liikkuminen on yksi tehokas keino vähentää stressiä ja madaltaa verenpainetta. Norjassa lääkärit voivat määrätä luonnossa liikkumista ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kaupunkilaisilla on myös tulevaisuudessa ympärillään puhdasta, elinvoimaista ja monimuotoista luontoa

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close