Kaupunginvaltuusto 16.9.2019

Syksyn ensimmäinen kaupunginvaltuusto oli tänään. Tässä aiheita, joista monet herättivät vilkasta keskustelua. Kannattaa muistaa että valtuuston kokoukset ovat suoraan seurattavissa nuorisovaltuuston sivuilla, ja katsottavissa myös jälkikäteen.


Reijo Heinonen: Hallintosääntö 1.6.2017 lukien: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös oli, että valitus hylätään.


Valtuustoaloite: Hölttä Minna ym.: Muovin kierrätyksen lisääminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että muovin kierrätystä on otettu jo käyttöön, ja toivoimme että tämä hyvä kehitys jatkuu.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Hyötykurssit vuosiluokille 7-9: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että valitettavasti tälle ei nyt ole resursseja.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Opetuksen resursseihin lisäys perusopetuksessa lv. 2018-2019: Kaupunginhallituksen vastaus. Asia ja perusopetuksen resurssit herättivät paljon keskustelua. Hannu Viitaniemi (sit.) piti puheen koskien historiaa ja koulun satsauksia. Sari Slawuta (sdp) nosti puheenvuorossaan esiin sen, että lautakuntaan on tullut henkilövaihdosten kautta paljon osaamista, jonka avulla asioita saadaan vietyä eteenpäin. Sari Pulla-Savolainen (sdp) korosti sitä, että selvityksessä käy ilmi resurssien puutteet. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen otti esiin sen, että epätasa-arvo on ollut enemmän alakoulujen suuntaan ja taloudellinen tilanne on ollut tässä syypäänä. Hän kuitenkin vetosi siihen, että oppimistulokset ovat olleet keskimääräistä tasoa. Itse nostin puheenvuorossani esiin sen, että perusopetuksen osalta meillä on kuitenkin oltava kunnianhimoa ja näkemystä jotta asiat menevät eteenpäin.

Valtuustoaloite: Pulla-Savolainen Sari ym.: Teerentielle ajohidasteet: Kaupunginhallituksen vastauksessa oli selvitetty tien turvallisuutta verrattuna muuhun tiestöön, ja selvityksessä oli tultu siihen tulokseen että ko. alue ei vaadi erityistoimia.

Valtuustoaloite: Döbert Timo ym.: Kaupungin siirtyminen uusiutuvan dieselinkäyttäjäksi: vastauksesta ilmenee että tällä hetkellä Valkeakoskelle ei valitettavasti ole saatavilla uusiutuvaa dieseliä.

Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym.: Saharan kentän kunnostaminen: Kaupunginhallitus perusteli vastauksessaan sen, että kustannuksellisesti sekä aikataulullisesti ainoa toteuttamismahdollisuus kentän uudistukselle on jo aikaisemmin esitetty.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Lasten huostaanotoista selvitys valtuustolle sekä miten valtionosuudet muuttuneet viime vuosien aikana po asiassa. Hannu Viitaniemi (sit.) kommentoi että selvitys on osin riittämätön ja harhaanjohtava. Huomio tulisi kiinnittää kustannuksiin sekä viranomaisten toimintaan. Asia aiheutti paljon keskustelua, etenkin koskien virkamiesten vallankäyttöä.

Lautakuntiin tuli henkilömuutoksia: Koulutus- ja hyvinvointilautakunnan jäsennen Ari-Petteri Tynskän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Keijo Isokallio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Hannele Lehtonen, varalla Eeva Gyllenbögel. Teknisenlautakunnan jäseneksi valittiin Erja Eloranta, varalla Tarja Salo. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Petra Pikkanen.

Talousarviomuutos 2019: 4. muutos. Muutokset koskivat koulunkäynnin ohjaajien lisäystä, Kirjaslammen kunnostusta sekä Teollisuustie 1 kiinteistöä. Muutokset hyväksyttiin esitetyn mukaan.

Saimme myös kattavan selvityksen erityisopetusresurssista perusopetuksessa .

Takauksen myöntäminen Valkeakosken Palloiluhalli Oy:n rakentamiseksi ottamalle lainalle: Uuden palloiluhallin rakentaminen. Myönnettiin 1 850 000 euron omavelkainen takaus. esitetyn mukaan.

Kaupunginhallitus toimitti myös vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018.

Valtuustosta toimitettiin käsittelyyn myös kolme valtuustoaloitetta:

Maija Kuivasto (vas) teki valtuustoaloitteen WHO:n Ikäystävälliseen verkostoon liittymisestä.

Veera Kiretti (vas) teki valtuustoaloitteen koirapuiston perustamisesta. Aihe herätti paljon keskustelua.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustoaloitteen Leipiäläntielle ja Naakantielle lisättävistä ajohidasteista.

Teuvo Nieminen teki valtuustokysymyksen siitä, mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä varmistaakseen Valkeakosken kaupungin alueella vieraslajien hävittämisen.

Valtuusto 17.6.2019

Kesän viimeinen valtuusto oli tänään, 17.6.2019. Koska listalla olivat mm. tilinpäätös ja arviointikertomus, käytiin keskustelua runsaasti. Tässä aiheet ja päätökset.

Mikko Skaffarin muutettua Hämeenlinnaan käsiteltiin valtuustossa Mikon ero luottamustoimista kaupunginvaltuustossa, Rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä varajäsenyys Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa. Mikon tilalle valtuustoon nousee Tapio Takku, lautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Jyrki Kivinen ja varajäseneksi Janne Selin ja neuvottelukuntaan varajäseneksi Sami Nuutinen.

Hallintosääntöön tehtiin pieniä muutoksia pääosin siksi että ohjeistukset ovat muuttuneet. Samalla tuli myös kaksi muutosesitystä, joita ehdotettiin hallintosääntöön. Toinen koski valtuustoryhmien nimeämistä, ja toinen toivomusponnen lisäämistä hallintosääntöön. Erityisesti toivomusponnen osalta tämä aiheutti paljon keskustelua. Teuvo Nieminen ehdotti esityksen palauttamista valmisteluun, mutta tämä kaatui. Äänestyksen jälkeen ei tehty muutoksia hallintosääntöön.

Valtuustoaloite: Skaffari Mikko ym: Yritystonttimarkkinointikampanja. KH:n vastauksesta selviää mitä kaupunki on tehnyt markkinoidakseen tontteja.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Terveyskeskusmaksujen poistaminen. Kaupunginhallitus vastauksessaan kommentoi että maksuista on mahdollista saada huojennuksia sekä tarvittaessa myös sosiaalitukeen. Asia aiheutti paljon keskustelua. Kai Muukkonen teki muutosesityksen jossa esitettiin terveyskeskusmaksujen poistamista. Maksujen poistaminen ei kuulu valtuustolle, joten asiaa ei voitu ottaa käsittelyyn.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym: Viimeisen tahdon kunnioittaminen. Kaupunki aloittaa selvityksen jotta saadaan esteetön tuhkansirottelupaikka.

Paavo Järvenpään poismenon vuoksi tarkastuslautakuntaan nimettiin uudeksi jäseneksi Risto Saarinen ja hänen varajäsenekseen Jari Numminen.

Vahvistettiin Valkeakosken kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa- hankkeeseen, HINKUun.

Käsittelimme myös kolmannen talousarviomuutoksen vuodelle 2019. Muutokset koskivat Vanhuspalvelujen osuutta (1 050 000 €), sosiaali- ja terveyspalveluja (2,3 milj. €) sekä kerhomajan kenttien (35 000 €) saneerausta. Reijo Heinonen nosti omassa puheenvuorossaan esiin sen, että inventaarioita ei tehdä riittävän usein ja peräänkuulutti lasten huostaanottojen tarkempaa selvittämistä ja seuraamista. Sari Pulla-Savolainen nosti esiin jälleen kerran sen, että lasten suojelun palvelut pitäisi tuoda lähemmäs lapsia.

Saimme myös osavuosikatsauksen alkuvuoden osalta (1.1.-30.4.2019).
Saimme nähtäväksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 sekä arviointikertomuksen vuodelta 2018. Pentti Hupanen (sdp) nosti esiin positiivisia asioita kaavoituksesta ja maanhankintastrategiasta. Kaupunki on ottanut myös aktiivisesti käyttöön uuta teknologiaa ja palveluita ja akuuttiosaston rakentaminen etenee. Vuosikate on kuitenkin heikko ja edellyttää tasapainottamista. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet, mutta ovat edelleen huomattavan korkeat. Lasten huostaanottojen määrä on edelleen kasvanut, ja tämä kehitys pitäisi saada pysäytettyä. Tilikauden alijäämä on 5,3 miljoonaa. Alijäämäisiin tilinpäätöksiin ei siis enää ole varaa ja tarve olisi tasapainotusohjelmalle tulevina vuosina. Tarkastuslautakunta pyytää kaupungilta selvitystä henkilöstömenojen kasvuun, sekä mitä toimenpiteitä on tehty sairaspoissaolojen määrän vähentämiseksi. Pekka Järvinen esitti valtuustolle kysymykset pohdittavaksi mitä palveluja halutaan tulrvaisuudessa leikata, mitä halutaan tarjota ja millä perusteella.

Hyväksyttiin Valkeakosken kaupungin tilinpäätös 2018.

Näillä eväin toivotan kaikille aurinkoista ja rento kesää.

Kaupunginvaltuusto 20.5.

Illan valtuuston lyhyt yhteenveto löytyy tästä. KH:n vaalitulos löytyy kokonaisuudessaan kokouspöytäkirjasta, pääosin henkilöt säilyivät samoina.

Käytiin valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021. Päätettiin yksimielisesti että puheenjohtajana jatkaa Marja Heikkinen, ensimmäisenä vpj:nä Sari Ilovuori, toisena Reino Niska

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021. Koska esityksiä tuli paljon tehtiin valinnat suhteellista vaalitapaa käyttämällä. Muutoksia tuli mm.: KH:n 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Asikainen ja Mikko Franssila 2. Marja-Leena Tulin valittiin varajäseneksi Michaela Palmbergin tilalle.

Tilintarkastuspalveluiden hankinnan optiovuoden käyttö – päätettiin käyttää optiovuosi BDO Oy:n tilintarkastuspalveluiden ostosta.

Luottamushenkilön vaali: Tarkastuslautakunnan jäsen. Valittiin Marja Pönnin sijalle Nina Hukkila, ja hänen varajäsenekseen Lahja Nummela.

Sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan virkasuhteisen vakanssin perustaminen. Päätettiin perustaa vakanssit esityksen mukaisesti.

Talousarviomuutos 2019: 2. muutos koski vapaa-aikakeskuksen investointimäärärahan lisäystä sekä kirjaston uuden tilan remontointia. Talousarviomuutos hyväksyttiin ehdotetun mukaisesti, eli vapaa-aikakeskuksen investointi otetaan kassavarannosta, ja kirjaston tilojen remontointiin käytetään varat kalusteiden määrärahojen ylijäämästä.

Valtuustoaloite: Heinonen Reijo ym.: Terveyden- ja sosiaalihuollon maksukattoon liittyvästä vapaakortista: Kaupunginhallitus vastasi että järjestelmä käytännössä edellyttäisi rekisterin pitämistä maksuista, ja tämä ei näin ollen ole mahdollista.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Sointulan opaskyltin uusiminen: KH vastauksessaan totesi, että opastekyltti ei ole ajantasainen, ja koska muuallakaan kaupungissa ei opastekylttejä asuinalueilla ole, myös Sointulan kyltti poistetaan.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Puistogrillin toiminnan edellytykset: Vastauksesta käy selville että grilllin parkkipaikkaa on mahdollista haluttaessa kehittää ja muokata jo nyt, kunhan huomioon otetaan alueen kaava.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Pellervontien jäteasema: Pellervontien jäteasema on Rinki-kierrätyspalvelun hallussa, ja näin ollen yksin Rinki päättää alueen kunnostuksesta ja ylläpidosta.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Kaapelintie välille Teerentie – Ilmarintien risteyksestä Korkeakankaan risteykseen alhaisempi nopeusrajoitus ja painorajoitus: KH oli pyytänyt lausuntoa ely-keskukselta, jonka hallintaan ko. alue suurimmaksi osaksi kuuluu. Elyn selvityksestä käy ilmi, että tien kunto ja kesto on tarkkaan arvioitu ja vastaa tämän hetkistä käyttöä.

Valtuustokysymys: Selkee Antti ym.: Korkeakankaan rinteen ja lasketteluharrastuksen tulevaisuus: KH vastauksessaan huomioi vetoomuksen, mutta koska Korkeakankaan alasajosta on päätetty valtuustossa, edetään silloisen päätöksen mukaisesti.  

Myös muutamia aloitteita tehtiin:

Joni Kumlander (sd) teki aloitteen kuntoportaiden rakentamisesta esim. Korkeakankaan rinteeseen.

Piia Hänninen (sd) teki aloitteen Saharan kentän uudistamisen aikaistamisesta vuodella.

Kai Muukkonen (vas) teki aloitteen väestökehitykseen puuttumiseen. Valkeakoskelle tulisi luoda toimenpideohjelma, jonka ainoa tarkoitus on kääntää väestönkehitys toiseen suuntaan.

15.4.2019 Valtuusto


Eduskuntavaalit on ohitse, ja kaupunginvaltuustossa työ jatkuu.

Saimme nähtäväksi Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman viimevuoden toimenpiteet ja tulokset.

Valtuustoaloite: Rikassaari Anne (ps) ym.: Vuorohoito. Vuorohoidon järjestäminen on laissa edellytetty, ja jatkossa vuorohoitoa saa tarpeen mukaan.

Valtuustoaloite: Kiretti Veera (vas) ym.: Lastensuojelun resurssointi. Sari Pulla-Savolainen (sdp) avasi tilannetta, miksi haluttiin etupainotteisesti kaksi määräaikaista henkilöä tekemään palvelutarpeen arviointia. Tämä esitys oli äänestetty nurin. Nyt alimitoitus vältettiin työntekijöiden siirroilla, mutta jatkoa varten ei ole tarkoituksenmukaista se, että resursseja siirretään paikasta toiseen. Ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja siihen tulisi siis saada myös resursseja. Päätökseen ei kuitenkaan esitetty muutosesityksiä.

Valtuustoaloite: Ahonen Tarja (sin) ym.: Kevyemmän palveluasumisen lisääminen. Vastauksesta ilmenee että, suunnitteluvaihe on jo käynnistynyt ja tulevaisuudessa tällaista palvelua tulisi olla paremmin tarjolla.

Valtuustokysymys: Muukkonen Kai (vas) ym.: Varhaiskasvatuksen laillisuuden turvaaminen. Kaupunginhallitus oli tehnyt selvityksen josta käy ilmi, että käyttöaste sekä täyttöaste on lain ohjeistuksen tasolla. Kai Muukkonen otti esiin, että tilastoista huolimatta ongelmista on kuitenkin kerrottu.

Saimme myös kaavoituskatsauksen vuodelle 2019.

Kaksi valtuustoaloitetta sekä yksi valtuustokysymys tuli käsiteltäväksi.

Sari Pulla-Savolainen (sdp) teki aloitteen Teerentien liikenneturvallisuuden parantamisesta, asennuttamalla hidasteet.

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteen:”Vuosiluokilla 7-9 voidaan halukkaille antaa mahdollisuus suorittaa hyötykursseja koulun puitteissa, esim. hygieniapassin suoritus. Myös muita kursseja tulisi selvittää ja tarjota kaupungin kustantamina.”

Antti Selkee (kd) teki valtuustokysymyksen ”Mitä Korkeakankaan rinteelle ja lasketteluharratukselle tapahtuu syksyllä 2019?”

Valtuusto 18.3.2019


Kuntalaisaloitteiden osalta saatiiin katsottavaksi luettelo vuonna 2018 tehdyistä aloitteista.
Saimme myös nähtäväksi 1.1.2019 avoinna olevista valtuustoaloitteista.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Kauppilanmäen rannan venelaiturin rakentaminen: Kaupunginhallituksen vastaus oli myötämielinen ja asiaa selvitetään.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Puhtaamman sisäilman puolesta: Kaupunginhallituksen vastauksesta selviää, että ilmanpuhdistuslaitteet ovat tutkimusten mukaan tehokkaampia kuin viherseinät, joten jatkossa edelleen ne ovat ensisijainen keino parantaa huoneilmaa. Kai Muukkonen kommentoi että aloite tarkoitti ensisijaisesti uudiskohteita.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Haja-asutusalueiden eriarvoiset taksat: Kaupunginhallituksen selvityksestä ilmenee että hinnoittelu on ohjeistuksen ja säännösten mukaista.

Valtuustokysymys: Hölttä Minna ym: Kuinka Valkeakosken kaupunki varmistaa jatkossa terveydenhoitajien ja nuoriso-ohjaajien riittävät resurssit tarjota nuorille kondomeja: Kaupunginhallituksen vastaus sisälsi vastauksen vain terveydenhoitajien osalta, vaikka kysymyksessä erikseen toivottiin asian selvittämistä myös nuoriso-ohjaajien osalta.
Itse nostin esiin vastauksen puutteellisuuden nuoriso-ohjauksen osalta. Nuorisvaltuusto esitti myös toivomuksen siitä, että kondomeja todella olisi saatavilla, sillä näin ei ole lainkaan aina ollut.

Talousarviomuutos 2019: 1. muutos koskee Kari-paviljongin kunnostusta ja sille myönnettyä rahoitusta. Hankkeeseen myönnettiin tukea 742 000 euroa.

Purkukohteiden määritys 2019. Puretaan 2019 seuraavat kiinteistöt: Pienkerrostalo Rossintie 20, Pienkerrostalo Valkeakoskenkatu 18, Pienkerrostalo Roineenkatu 5, Pienkerrostalo Roineenkatu 6 ja puistotoimiston vanhat rakennukset Kariniityntieltä. Kohteet puretaan määrärahojen puitteissa.

Sähköinen kokouskutsu, tarvittavat tekniset laitteet ja tietoliikenneyhteydet. Valtuusto siirtyy sähköiseen kokouskutsuun. Hankittavina laitteita on kaikkineen noin 10 kpl, sillä lähes kaikilla luotamushenkilöillä on jo lautakuntien kautta käytössään tarvittavat laitteistot. Veera Kiretti (vas) ehdotti että sähköinen kokouslista toimitetaan jatkossa myös nuorisovaltuustolle ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Döbert (kok) esitti että paperiversiossa luovutaan kokonaan, mutta hänen esityksensä ei saanut kannatusta. Asia herätti paljon keskustelua.

Kai Muukkonen (vas) teki aloitteen avoimuuden lisäämiseksi avointen kyselytuntien muodossa.

Kai Muukkonen esitti myös valtuustokysymyksen varhaiskasvatuksen laillisuuden turvaamisesta. Kysymys koskee henkilöstömitoitusta suhteessa lasten määrään.

Timo Döbert (kok) teki aloitteen kaupungin siirtymisestä uusiutuvan dieselin käyttöön.

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteen sen selvittämisestä mitens jatkossa aiotaan järjestää koululaisten liikuntavälineiden huoltoa ja kunnostusta jotta liikuntaan kannustavuus toimii tulevaisuudessa.

Reijo Heinonen (sit) teki aloitteen siitä että Valkeakosken kaupunki pyrkii yhteistyöhön Mallasveden ja sen yläpuolisten ympäristökuntien kanssa jotta vesistöt saadaan säännöstelyn piiriin, säännöstelylupa voisi olla esim. valtiolla. Pekka Järvinen nosti esiin mittakaavan – Mallasvesi on laaja kokonaisuus, ja asian eteenpäin vieminen vaatii kaikkien vesialueen omistajien hyväksynnän.

Valtuusto 18.2.2019

Vuoden ensimmäinen valtuusto oli tänään, ja tässä taas kooste ajankohtaisista aiheista:

Valittiin tarkastuslautakuntaan Jenni Hupaselle uudeksi varajäseneksi Kati Koskinen pois muuttaneen Sanna Ruosaaren tilalle.

Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet vuodelle 2019 hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Myönnettiin omavelkainen takaus Valkeakosken Asunnot Oy:lle.

Valtuustoaloite: Palmberg Michaela ym.: 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu. Katsottiin että tämä toteutunee seuraavan hallituskauden aikana valtion tasolla, eikä siis nyt aiheuta lisätoimia.

Valtuustoaloite: Alanko Markku ym.: Harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus. Aloite ei aiheuta lisätoimia, sillä kaupungissa valmistellaan jo harrastuspassia joka mahdollistaa tämän.

Kolme aloitetta koskien liikennevaloja, joka aiheutti paljon keskustelua, mutta ei lisätoimia. Tekninen keskus on tehnyt asioissa selvityksiä, ja muodostaneet myös työryhmän joka kartoittaa muutostarpeita liikennevalojen osalta.
Nieminen Teuvo ym.: Liikennevalojen osittainen käytöstäpoistaminen kokeilujakson ajaksi.
Alanko Markku ym.: Kirjaskadun ja Lempääläntien risteyksen liikennevalojen poistaminen.
Skaffari Mikko ym.: Liikennevalot poissa käytöstä klo 18.00-06.00

Valtuustoaloite: Alanko Markku: Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille. Veera Kiretti esitti että aloite palautettaisiin valmisteluun. Omassa puheenvuorossaan hän nosti esiin että maksuton ehkäisy on nimenomaan tasa-arvokysymys, ja muistutti myös että maksuttonta ehkäisyä suosittevat mm. Sosiaali ja terveysministeriö. Kannatin esitystä mutta valitettavasti hävisimme äänestyksessä.
Jälkiehkäisyn kuten myös raskaudenkeskeytyksen fyysiset ja pääosin myös henkiset seuraukset kantaa aina nuoret tytöt. Jälkiehkäisystä ei toki saada tarkkaa tilastotietoa, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö asiaa voitaisi halutessa selvittää esimerkiksi kyselyillä. Ilmainen ehkäisy on erityisesti nuorten naisten turva ja vaikuttaa monin eri tavoin nuorten tyttöjen seksuaaliterveyteen, ja juuri siksi meidän tulisi mahdollistaa myös ilmainen hormonaalinen ehkäisy

Valtuustokysymys: Tyvi Heikki ym.: Mahlianmaan kaatopaikan laajentuminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että kaatopaikka on tällä hetkellä lupien ja säädösten mukainen. Pekka Järvinen antoi myös selvityksen kaatopaikan historiasta.

Valtuustoaloite: Nurmo Mikko ym.: Puurakentamisen lisääminen: Aloite ei johda lisätoimiin sillä puurakentamista kyllä kannatetaan tilanteissa joissa se on sopiva ja kustannustehokas ratkaisu. Mikko Nurmo ei ollut tyytyväinen vastaukseen, vaan painotti että puurakentaminen on ekologista, työllistävää sekä modernia rakentamista.

Valtuustokysymys: Nurmo Mikko ym.: Postilaatikot ja nurmikoilla ajelu: Kaupunki ottaa jatkossa paremmin huomioon pientareiden viimeistelyt ryhmäpostiaatikoiden kohdalla.

Saimme kattavan selvityksen Kaapelinkulman kaivoshankkeesta. Aihe herätti paljon keskustelua.

Myös uusia aloitteita saatiin:

Kai Muukkonen (vas.) esitti että terveyskeskusmaksut poistettaisiin.

Mikko Nurmo (ps) teki aloitteen maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta peruskoululaisille.

Joni Kumlander (sdp) teki aloitteen esiopetuksen laajentamisesta 3-6 vuotiaisiin.

Teuvo Nieminen (sit) teki seuraavat aloitteet:

Aloite: Kaapelintielle määrätään alhaisempi nopeusrajoitus sekä painorajoitus joka ei mahdollista perävaunullisia rekkoja.

Aloite: Valtuustolle on tuotava tarkka yhteenveto vanhustenhuollon yksityisen tuottajan ja kunnallisen tuottajan palvelun hinnasta.

Aloite: Lasten huostaanotoista ja rahankäytöstä on tehtävä selvitys valtuustolle.

Aloite: Vuoden 2019 budjettiin varataan rahat Korkeakankaan rinnetoiminnan ylläpitämiselle.

Aloite: Vuoden 2020 varataan määrärahat Saharan kentän ylläpidolle nykyisen käytön mukaan, kesällä hiekkakenttä ja talvella pikaluistelurata

Aloite: Maapoliittinen ohje uusitaan ja maan hinnat sekä vuokrat pidetään alhaisempana kuin naapurikunnissa.

Minä tein Veera Kiretin ja muun Vasemmistoryhmän kannattamana valtuustokysymyksen siitä, kuinka kaupunginhallitus varmistaa että terveydenhoitajilla ja nuoriso-ohjaajilla on jatkossa riittävästi kondomeja niitä tarvitseville nuorille. Veera oli puheenvuoroaan varten kysellyt asiaa, ja vaikka kaupunginhallituksen selvityksessä sanottiin että kondomeja on nuorille saatavana terveydenhoitajilla ja nuoriso-ohjaajilla, käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Toivottavasti jatkossa näin ei tilanne enää ole.

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close